Šalterski službenici u opštinama, ćate u matičnim uredima ili imovinskim službama ubuduće će prema strankama morati da se ophode u skladu s kodeksom ponašanja. Na taj način građani će biti pošteđeni masnih bureka po radnim stolovima, ali i zamandaljenih šaltera po isteku pauze. Svi će morati da zaborave nedolično obraćanje i nepoštovanje kako između kolega, tako i onih koji su pokucali na njihova vrata.

Marko Tomašević, iz Stalne konferencije gradova i opština, objašnjava da bi svaka opština u Srbiji trebalo da donese svoj kodeks ponašanja službenika i nameštenika u kojem će predvideti pravila u skladu sa svojim prioritetima, potrebama, običajima i dosadašnjom praksom. Sam nacrt pripremiće opštinska, odnosno gradska uprava uz konsultacije sa drugim organima, službama i organizacijama ukoliko oni postoje, a potom će veće predložiti taj akt na usvajanje skupštini opštine ili grada.

– On ne obuhvata i zaposlene u privrednim društvima, preduzećima, ustanovama, javnim agencijama, fondovima i fondacijama, ali se tiče i zaposlenih u pravobranilaštvu, kod zaštitnika građana, u posebnim službama, organizacijama – kaže naš sagovornik.

U kodeksu postoje dve vrste pravila. Prva su prvenstveno zasnovana na načelu zakonitosti, nepristrasnosti ili objektivnosti, ali obuhvataju i niz drugih načela i pravila koja su definisana drugim posebnim zakonima, kao što su zakoni o zaštiti podataka o ličnosti ili o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Funkcioneri

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika se ne odnosi na funkcionere, ali to svakako ne ograničava pravo svake opštine da uredi posebnim aktom i njihovo ponašanje. SKGO je još 2004. godine pripremila i objavila Etički kodeks funkcionera, koji je potom i prihvaćen u više od 120 lokalnih samouprava.

Međutim, ključna pravila su, ipak, ona koja definišu konkretno ponašanje službenika u odnosu prema strankama, saradnicima i organizaciji, odnosno jedinici lokalne samouprave, koja nisu definisana nijednim zakonom ili podzakonskim propisom.

– Pod tim pravilima podrazumevamo ona koja utiču na podizanje ugleda lokalnih samouprava – objašnjava Tomašević. – S obzirom na to da je ovaj kodeks namenjen i građanima, on mora da bude lako čitljiv i razumljiv dokument koji treba da sadrži jasne smernice o tome kakvo postupanje i ponašanje službenika i nameštenika imaju pravo da očekuju u pitanjima koja se odnose na njihova prava, interese i obaveze.

Kao tipične primere ponašanja koji su definisani Modelom kodeksa, Tomašević navodi najpre pravila poštovanja drugih i učtivost službenika, standard poslovne komunikacije, pravila u vezi sa slanjem podnesaka i elektronske komunikacije, standarde odevanja na radnom mestu, urednost radnih prostorija i slično.

– To podrazumeva ljubazno i kooperativno ponašanje od službenika, definisane rokove za odgovaranje na poruke primljene od građana, pismeno izvinjenje u slučaju greške službenika, a, sa druge strane, reguliše međusobni odnos službenika, standarde odevanja na radnom mestu, urednost službenih prostorija, poštovanje radnog vremena.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI