Beograd — Veštačka radioaktivnost u vazduhu registovana je na severu Evrope. U Srbiji vazduh bezbedan.

U Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije kažu da merenja u našoj zemlji nisu zabeležila prisustvo veštačkih radionukleida u vazduhu.

Prema rezultatima merenja koje su dostavili Laboratorija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i zaštitu životne sredine, Instituta za nuklearne nauke Vinča, i Institut za medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajović”, u periodu od 8. do 28. juna 2020. godine u Srbiji nije zabeleženo prisustvo veštačkih radionuklida u vazduhu.

Direktorat u Srbiji je 27. juna dobio obaveštenje od Međunarodne agencije za atomsku energiju da su merne stanice u Švedskoj detektovale prisustvo veštačkih radionuklida rutenijuma-103, cezijuma-134 i cezijuma-137 u vazduhu, objavio je Direktarat na sajtu. Švedski nadležni organi su potvrdili ovu informaciju, a objavljivanje vrednosti izmerenih koncentracija u Švedskoj bilo je najavljeno za ponedeljak.

Takođe, Estonija je međunarodnoj zajednici prosledila podatke sa svoje merne stanice koji su potvrdili prisustvo veštačke radioaktivnosti u vazduhu u veoma niskim koncentracijama.

Ipak, automatske merne stanice u Srbiji i u Evropi nisu zabeležile porast doze gama zračenja u vazduhu. Za sada nema informacija da se u Evropi ili drugom delu sveta dogodio akcident u kome je došlo do ispuštanja radioaktivnih materija u životnu sredinu.

Direktorat je informaciju o detektovanim radionuklidima prosledio ovlašćenim laboratorijama i zatražio podatke o radioaktivnosti u vazduhu u Srbiji u proteklom periodu, kao i češća merenja u skladu sa informacijom o prisustvu veštačkih radionuklida u vazduhu na severu Evrope.

Kako je navedeno, Direktorat će nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o radioaktivnosti u vazduhu koja je zabeležena na severu Evrope.

Reply
Share this

B92 Info