Beograd — Poverenik Rodoljub abi naloio je Prvom osnovnom javnom tuilatvu da novinarki KRIK-a dostavi kopije izvetaja u vezi sa sluajem Savamala.

Prvo osnovno javno tuilatvo je reenjem odbilo zahtev za pristup informacijama koje je podnela novinarka KRIK-a, potvrdivi da poseduje traene izvetaje, ali da je u toku predistrani postupak, te da bi se ostvarivanjem prava na pristup informacijama moglo ugroziti vodjenje pretkrivinog postupka.

Poverenik za informacije od javnog znaaja i zatitu podatakao linosti je ocenio da je alba KRIK-a osnovana i da je prvostepeni organ pogreio kada je odbio podneti zahtev.

“To da e informacije biti eventualno korienje u daljem postupku, odnosno da e biti predmet ocene i osnov za preduzimanje radnji javnog tuioca nije samo po sebi smetnja da se te informacije uine dostupne javnosti. Da bi prvostepeni organ uskratio pristup traenim informacijama nije dovoljno da se radi o postupku koji je u toku niti je dovoljna pretpostavka organa da bi pristupom informacijama mogao doi do ometanja daljeg vodjenja i okonavanja, po zakonu je prvostepeni organ obavezan da na nesumnjiv nain dokae da bi traeni pristup ozbiljno omeo dalje vodjenje postupka”, naveo je abi. abi je ukazao da je do ruenja u Hercegovakoj ulici dolo krajem aprila 2016. godine a da predistrani postupak jo nije okonan, iako iz zakonskih odredbi proizlazi da je bar taj postupak ve morao biti okonan.

“Prvo osnovno javno tuilatvo nije pruilo nijedan dokaz u prilog tome da bi pristup javnosti traenim informacijama ugrozio tok postupka, a istovremeno brojne injenice potvrdjuju i potenciraju opravdani interes javnosti. O tome svedoe i brojni medijski tekstovi, pa ak i javni protesti graana. Osim toga, dravni organ Zatitnik graana je postupajui po predstavkama graana utvrdio ozbiljne propuste u postupanju dravnih organa, to dodatno pojaava interes javnosti”, naveo je on.

Poverenik je dodao da je, imajui sve to u vidu, nesporno da u tom sluaju interes javnosti da zna daleko pretee u odnosu na interese na koje se Prvo osnovno javno tuilatvo poziva formalno, bez stvarnih argumenata koji bi opravdali ograniavanje prava.

U noi izmeu 24. i 25. aprila 2016. godine osobe maskirane fantomkama bagerima su poruile objekte u Hercegovakoj ulici, odmah pored gradilita budueg naselja “Beograd na vodi”.

Graani su te noi pozivali policiju i prijavljivali da ih te osobe maltretiraju, vezuju, ispituju i oduzimaju line stvari, ali policija nije reagovala, ve ih je upuivala na Komunalnu policiju.

Reply
Share this