Gradski menader Goran Vesi izjavio je da Savet za borbu protiv korupcije uopte nije ovlaen da raspravlja o prihodima Grada Beograda.

Vesi je kao paualne oznaio navode Saveta da je 566,4 miliona dinara, koliko su firme Pivej invest i So-lo invest dugovale Gradu Beogradu za zakup graevinskog zemljita, jednostavno izbrisane iz kasnijih izvetaja, bez naznaka da je dug ikada izmiren.

List “Danas“ objavio je da se u Izvetaju Saveta za borbu protiv korupcije nalaze neke neloginosti koje “variraju od volebnog nestajanja dugovanja firmi koje su zakupile graevinsko zemljite preko izdavanja poslovnog prostora u centru grada za nekoliko hiljada dinara do nagomilanih i nenaplativih potraivanja na osnovu naknade za ureenje graevinskog zemljita“.

Izvetaj pokazuje i da se prihodi gradu od izdavanja graevinskog zemljita poslednjih godina drastino smanjuju – od 2,7 milijardi u 2011. do 282 miliona u 2014, odnosno 412 miliona u 2015. godini.

“Danas“ pie i da dok se prihodi smanjuju, milionska dugovanja odreenih firmi neobjanjivo nestaju.

U Izvetaju se navodi primer dve kompanije Pivej invest i So-lo, iji se ukupan dug od 566,4 miliona dinara iz 2013. godina ne pojavljuje meu potraivanjima iz 2015.

Savet istie da Direkcija za graevinsko zemljite nije pruila objanjenje kako su ovi dugovi nestali a na isto pitanje ni list “Danas” nije dobio odgovor.

Inae, kako pie Danas, preduzea Pivej invest I So-lo invest koja se nalaze u vlasnitvu Deks Lukas trejda nemaju zaposlene, ne ostvaruju nikakve prihode poslednjih godina i tokom 2012. bila su u steaju pa je otvoreno pitanje kako bi uopte mogla da izmire dug.

Pored neplaenih dugova od zakupa graevinskog zemljita, Grad ima problema i sa naplatom naknade za ureenje graevinskog zemljita.

Koliki je taan dug po ovom osnovu teko je utvrditi s obzirom na to da podaci koje je Direkcija za graevinsko zemljite dostavila Savetu pokazuju mnogo manju sumu od one koju su gradski predstavnici poput Gorana Vesia pominjali u medijima.

Vesi je, pie “Danas”, poetkom godine najavljujui reprogram duga za ureenje graevinskog zemljita pomenuo iznos od 16 milijardi dinara potraivanja.

Na kraju Grad ne gubi samo zato to ne moe da naplati dugove ve i zato to svoju imovinu daje u zakup po neracionalno niskim cenama.

Gradski menader Goran Vesi izjavio je danas da Savet za borbu protiv korupcije uopte nije ovlaen da raspravlja o prihodima Grada Beograda, ali i naznaio da su primeri, koji taj Savet navodi o dva sluaja gde su navodno nestala potraivanja iz juna 2013. godine, na osnovu reenja koja je potpisao tadanji gradonaelnik Dragan ilas.

“To je tema za ministarstvo finansija – budet grada e do kraja godine biti oko 108 milijardi – kada je ilas vodio grad 2013.godine budet je bio 72 milijarde. Budet se pravi od prihoda, ne od vazduha, ne pada sa neba”, poruio je gradski menader.

Kako je rekao, prihodi su mnogo vei jer za razliku od tadanjeg rukovodstva Beograda sada nema deficita od 20 odsto ve je u okviru zakonskih okvira od pet odsto.

“Prema tome jasno je da su prihodi vei. Pa mi smo u junu pravili rebalans budeta jer smo imali tri milijarde vei prihod. O kakvom padu prihoda govorite kada oni rastu?”, podvukao je Vesi.

On je precizirao da je Direkcija za graevinsko zemljite ove godine zakljuno sa 1. oktobrom ostvarila plan od skoro 97 odsto i prihodovala ve 9,3 milijarde od 9,7 milijardi planiranih.

“to se tie Saveta za borbu protiv korupcije oni su u tom izvetaju naveli dva sluaja, kada je u pitanju Direkcija za graevinsko zemljite dve firme gde su navodno nestala potraivanja, ta potraivanja su nestala kako oni kau 2013. godine u junu na osnovu reenja koje je potpisao Dragan ilas – to jasno govori kako se paualno ponaaju”, istakao je Vesi.

Kako je naznaio, prihodi Grada su vei, a prole godine u decembru kada su preuzeli poslovni prostor zatekli su milijardu i neto duga na Starom gradu, vie od milijardu na Vraaru…

“Moemo da govorimo o injenicama, ocene su paualne i netane, Savet za borbu protiv korupcije apsokutno nije telo koje moe da kontrolie bilo ije prihode.

“Moete da dobijete sve izvetaje od Direkcije za graevinsko zemljite to to navode nije tano” rekao je Vesi.

Posle Vesia oglasio se i Savet za borbu protiv korupcije koji je saoptio da “nije ovlaen da kontrolie bilo ije prihode, ali jeste savetodavno telo Vlade sa zadatkom da sagledava fenomene sistemske korupcije, pa i raspolaganje javnom imovinom o emu obavetava vladu i nadlene”.

“Tim izvetajem, kao i Izvetajima u prethodnih 16 godina, Savet ne vri kontrolu ve u skladu sa svojom savetodavnom ulogom predlae Vladi mere za prevazilaenje uoenih problema”, navedeno je u saoptenju.

Kau da su analizom raspoloive dokumentacije ukazali na nepravilnosti u raspolaganju nepokretnostima Grada i da je to za posledicu imalo izuzetno male prihode koje po tom osnovu ostvaruje Grad Beograd.

Dodaju da je dokumentacija na osnovu koje je raen izvetaj dobijena je od Direkcije za graevinsko zemljite i izgradnju Grada Beograda, Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove Grada Beograda, JP Gradsko stambeno i Infostana.

Navode i da verodostojnost dobijenih podataka Savet ne moe da proveri, to je u Izvetaju i navedeno, tako da je, kau, Vesieva izjava o “paualnim podacima Saveta”, netana i neprimerena.

Kau i da ne tvrde da su firme Pivej invest i So-lo invest imale dugovanja 2013. godine, da u Izvetaju nisu rekli da su “nestala” potraivanja iz 2013. godine, ve da su naveli salda dugovanja iz 2014. i 2015. godine dobijenih od Direkcije, “ne ulazei u aktuelnu politiku scenu”.

Savet dodaje i da zbog izjave da podaci Direkcije za graevinsko zemljite njima dostavljeni nisu tani, upuuju da je neophodno usvojiti preporuku Saveta da Budetska inspekcija i DRI institucija izvre kontrolu prihoda od raspolaganja imovinom od nepokretnosti Grada Beograda.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI