Kosovska Mitrovica — Gradonaelnik Optine Severna Mitrovica Goran Raki novi je predsednik Srpske liste, odluila je skuptina ove stranke u Kosovskoj Mitrovici.

Na izbornoj skuptini Srpske u Kosovskoj Mitrovici izabrano je i Predsednitvo koga ine dosadanji predsednik liste Slavko Simi, Ivan Todosijevi, Stevan Vulovi, Milovan Krivokapi, Sran Mitrovi, Saa Miloevi, Sran Popovi i Darko Jefti.

Novi generalni sekretar Srpske liste je Zoran Mojsilovi, dok je ef kancelarije za saradnju sa medijima Igor Simi.

Raki je posle izborne sednice kazao da je osnovni cilj Srpske liste zatita srpskog naroda na Kosovu.

“Nastaviu da se borim za bolji ivot srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Predstoji nam period u kome e Srpska lista nastaviti borbu ne samo za Srbe ve i za Gorance, Bonjake, Turke, Rome i sve druge zajednice koje su u proteklom periodu bile graani drugog reda”, kazao je novi predsednik Srpske liste.

Raki je naveo da u toj borbi ima mesta za “sve iskrene i dobronamerne borce, ali ne i za samostalne strelce iji je lini interes iznad nacionalnog”.

“Srpska lista e sauvati mir, borie se u Skuptini Kosova za govornicom. Tu politiku mira zapoeo je predsednik Srbije Aleksandar Vui, a dosledno je sledila Kancelarija za Kosovo i Metohiju na elu sa direktorom Markom uriem”, kazao je Raki.

Navodei da je jednoglasno izabran na predlog dosadanjeg predsednika Srpske liste Slavka Simia, Raki je najavio da e sve budue odluke te inicijative biti donoene konsenzusom.

“Odluke neemo donositi brzopleto, konsultovaemo se sa predsednicima i Beogradom i nakon toga odluiemo ta je dobro za srpski narod na Kosovu i Metohiji”, kazao je Raki.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI