Beograd — Prvo osnovno javno tuilatvo u Beogradu pokrenulo je prvi postupak zbog krivinog novog dela “proganjanje” protiv V.M. iz Beograda.

Sumnja se da je V.M. protivno volji J.M. pokuavao da sa njom uspostavi kontakt slanjem SMS poruka i pozivima, reeno je danas Tanjug u tom tuilatvu.

Krivinu prijavu protiv V.M. tuilatvu je podnela ošteena J.M, preko punomonika advokata, a nakon razmatranja prijave i priloženih dokaza tužilaštvo je zakazalo saslušanje osumnjienog V.M, nakon ega e doneti odluku o daljem postupanju.

Krivinom prijavom V.M. se tereti da je u “odreenom vremenskom periodu protivno volji ošteene J.M. nastojao da sa njom uspostavi kontakt neposredno i putem sredstava komunikacije, na taj nain što ju je putem telefona konstantno pozivao i slao SMS poruke”.

Ovo je prva krivina prijava zbog krivinog dela Proganjanje koje je u na pravosudni sistem uvedeno izmenama Krivinog zakonika od 1. juna ove godine. U Prvom osnovnom tuilatvu objanjavaju, da je za postojanje krivinog dela “proganjanje” potrebno da neko u toku odreenog vremenskog perioda neovlaeno prati ili preduzima druge radnje u cilju fizikog približavanja drugoj osobi protivno njegovoj volji, da protivno volji druge osobe nastoji da sa njom uspostavi kontakt neposredno, preko treeg lica ili putem sredstava komunikacije.

Takoe, ovo krivino delo ini i onaj ko zloupotrebljava podatke o linosti druge osobe ili njemu bliske osobe radi nuenja robe ili usluga, da preti napadom na život, telo ili slobodu drugog lica, ili njemu bliskog lica, ili da preduzima druge sline radnje na nain koji može osetno da ugrozi lini život osobe prema kome se radnja preduzima.

Dakle, da bi postojalo krivino delo proganjanje neophodan je vremenski kontinuitet preduzimanja radnje izvršenja, ukazali su u tuilatvu.

Kod lakših oblika ovog krivinog dela, kako su dodali, nije potrebno da postoji pretnja da e se napasti na život ili telo neke osobe, ili njemu bliske osobe da bi tužilaštvo otpoelo krivino gonjenje po službenoj dužnosti, to ovo krivino delo razlikuje od krivinog dela “ugrožavanje sigurnosti”.

Za ovo krivino delo zakon je predvideo novanu kaznu ili zatvor do tri godine.

Ako je proganjanjem izazvana opasnost po ivot, zdravlje ili telo rtve ili njenog bliskog srodnika, zakon predvia kaznu zatvora od tri meseca do pet godina, a u sluaju smrti progonjene osobe ili njoj bliskog lica, zapreena kazna za uinioca je zatvor od jedne do 10 godina.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI