Beograd — Rekonstrukcija Ulice Bore Stankovia u beogradskoj optini Vraar poela je danas. Gradski menader Gorana Vesia kae da e radovi trajati oko pet meseci.

“Ulica e biti uraena na potpuno drugaiji nain, imae kolovoz irine est metara, trotoare po tri metra sa svake strane i vie od dva metra zelenog pojasa”, naveo je Vesi i istakao je da e biti zamenjena kompletna infrastruktura ulice.

Kako je naglasio, radovi kotaju 71,8 miliona dinara i trajae oko pet meseci.

Vesi je podvukao da je rekonstrukcija ulice Bore Stankovia vana iz nekoliko razloga. “Prvo, ova ulica pokazuje koliko su se sporo neke stvari deavale u gradu. Da bi ova ulica bila rekonstruisana sve je bilo spremno jo 2008. godine. Od tada optina Vraar nije uspevala da rei imovinsko-pravne odnose, odnosno da raseli par baraka odavde i ekalo se dobrih devet godina da pone rekonstrukcija ove ulice”, ispriao je Vesi.

Novo rukovodstvo optine Vraar, koje je izabrano prole godine, uloilo je ogroman napor da se te stvari ree i za manje od godinu dana reeni su svi imovinsko-pravni odnosi i poelo se sa rekonstrukcijom ulice, istakao je Vesi.

Prema njegovim reima, reavanjem problema u ulici Bore Stankovia konano e se formirati porta Hrama Svetog Save, ime e biti zavreno ureenje okoline Hrama.

Tako e, dodao je Vesi, biti stvoreni uslovi da se sledee godine, zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, uredi prostor oko Hrama Svetog Save koji trenutno nije ureen na najbolji mogui nain.

“Ulica Bore Stankovia danas je prometnija nego to je bila ranije jer je deo saobraaja sa Bulevara osloboenja, ija je rekonstrukcija u toku, prebaen na ovu stranu. Zato e se ova ulica raditi u etapama, od Katanieve do Stojana Protia, kako bi stalno mogao da funkcionie saobraaj”, obrazloio je Vesi.

Poetku radova je, izmeu ostalih, prisustvovao i predsednik optine Vraar Milan Nedeljkovi.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI