Institut za sudsku medicinu “Milovan Milovanovi” zavrio je vetaenje skeletnih ostataka naenih tokom kopanja temelja za zgradu Hitne pomoi u Novom Pazaru.

Taj izvetaj je dostavljen lokalnom Viem javnom tuilatvu, saznaje radio Sto plus.

Meutim, na zahtev da radio dobije kopiju izvetaja iz tog pravosudnog organa odgovoreno je da bi “davanje takvih informacija moglo ugroziti nesmetano voenje predistranog postupka koji je u toku”.

“Nakon dobijanja nalaza i miljenja, utvreno je da je potrebno izvriti dodatne provere-vetaenja, te da u zavisnosti od rezultata novih analiza, postoji mogunost da Vie tuilatvo nee biti stvarno nadleno za postupanje u ovoj krivinoj stvari”, navodi se u odgovoru tog tuilatva.

Skeletni ostaci pronaeni su 15. jula prole godine prilikom kopanja temelja za novu zgradu Hitne pomoi.

Vie tuilatvo u Novom Pazaru je nakon toga naloilo sudskomedicinsko i antropoloko vetaenja tih kostiju, a izvetaj sa nalazima i miljenjem Instituta za sudsku medicinu su dobili poetkom decembra.

Prema saznanjima radija, Vie tuilatvo je posle toga predmet uputilo Tuilatvu za ratne zloine koje se proglasilo nenadlenim i pre desetak dana ga je vratilo Viem tuilatvu u Novom Pazaru.

Reply
Share this